DLA PACJENTA

  1. Regulamin udzielenia usług stomatologicznych

   Niniejszy Regulamin określa zasady i ogólne warunki udzielenia usług stomatologicznych i usług komplementarnych do nich w ramach funkcjonowania Kliniki Stomatologicznej LUXDENT.

   Podmiotem prowadzącym Klinikę Stomatologiczną LUXDENT jest „LUXDENT” Piotr Parzyszek, Marta Parzyszek spółka jawna z siedzibą w Kielcach przy ul. Żelaznej 43 25-114 Kielce, nr NIP 9591956231, nr KRS 0000578053, adres e-mail: luxdent.kielce@gmail.com.

   Definicje:

   Pacjent – osoba fizyczna korzystająca lub ubiegająca się o świadczenie na jej rzecz usług stomatologicznych lub usług komplementarnych do nich będących w ofercie Kliniki Stomatologicznej LUXDENT,

   Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i ogólne warunki udzielenia usług stomatologicznych i świadczenia usług komplementarnych do nich w ramach funkcjonowania Kliniki Stomatologicznej LUXDENT,

   Klinika – podmiot leczniczy prowadzony w formie spółki prawa handlowego pod firmą „LUXDENT” Piotr Parzyszek, Marta Parzyszek spółka jawna z siedzibą w Kielcach przy ul. Piastowskiej 8 25-630 Kielce, nr NIP 9591956231, nr KRS 0000578053, zwany również „Klinikę Stomatologiczną LUXDENT”.

   1. Wizyty
   • Wizyty mogą być umawiane osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.
   • Na podstawie informacji przekazanych przez Pacjenta, rejestratorka medyczna rekomenduje właściwego specjalistę oraz decyduje o terminie wizyty.
   • Na pierwszą wizytę Pacjenci proszeni są o przybycie z kilku minutowym wyprzedzeniem, w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji (zapoznania się i podpisania Regulaminu, zapoznania się z Cennikiem, podpisania oświadczeń dotyczących danych osobowych oraz planowanych usług medycznych).
   • Pacjent podczas pierwszej wizyty zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
   • O czasie potrzebnym na świadczenie usług decyduje wyłącznie lekarz.
   1. Ankieta zdrowia i zgoda RODO
   • Każdy Pacjent w czasie pierwszej wizyty jest zobowiązany do wypełnienia formularzy dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz ankiety zdrowia, a podczas kolejnych wizyt Pacjent jest zobowiązany do zgłoszenia konieczności aktualizacji ankiety, jeżeli zmieni się stan jego zdrowia.
   • Odmowa realizacji przez Pacjenta powyższych obowiązków, może skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

    

   1. Dokumentacja medyczna
   • Dokumentacja medyczna Pacjentów prowadzona jest w formie cyfrowej.
   • Każdy Pacjent przed rozpoczęciem pierwszej wizyty ma zakładaną indywidualna kartę medyczną, wypełniana jest ankieta zdrowia i dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych. Zakres koniecznych danych potrzebnych do prowadzenia dokumentacji medycznej wynika z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
   • Dokumentacja medyczna zawiera w szczególności: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres zamieszkania, numer PESEL, oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, opis stanu zdrowia, datę sporządzenia, a w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
   • W przypadku odmowy podania danych osobowych, Pacjent nie zostanie przyjęty na wizytę, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
   • Jeżeli Pacjent posiada zdjęcia rtg, skierowanie od lekarza, wynik tomografii lub inne dokumenty potrzebne do diagnozowania lub świadczenia usług medycznych, wówczas powinien udostępnić te dokumenty przykładowo przesyłając je na adres mailowy Kliniki lub przekazanie ich w recepcji przed wizytą w celu zeskanowania i dołączenia do karty Pacjenta.
   • Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia takiej zgody za Pacjenta.
   • Warunkiem wykonania leczenia lub zabiegu specjalistycznego w zakresie chirurgii, implantologii, endodoncji, protetyki, ortodoncji, periodontologii jest wyrażenie przez Pacjenta pisemnej zgody oraz – jeśli rodzaj planowanego świadczenia tego wymaga – akceptacja wstępnego kosztorysu.
   • Lekarz może odmówić rozpoczęcia leczenia lub jego kontynuacji z powodu nie wykonania przez Pacjenta zalecanych zabiegów, takich jak: specjalistyczne konsultacje, scaling, antybiotykoterapia, badania itp.
   • Pacjent ma prawo do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia.
   • Przed wykonaniem leczenia lub zabiegiem specjalistycznym Pacjent jest informowany o rozpoznaniu, o proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, o proponowanych i możliwych metodach leczenia, o dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, o wynikach leczenia, jak również o rokowaniu. Na podstawie tych wszystkich informacji Pacjent wyraża zgodę, albo nie wyraża zgody na dane leczenie lub zabieg.
   • Wszystkie wzory zgody na leczenie stomatologiczne są dostępne dla Pacjenta w recepcji Kliniki.
   • W rejestracji Kliniki Pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu lub braku upoważnienia określonej osoby do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych za życia pacjenta i po jego śmierci oraz oświadczenia o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskania dokumentacji medycznej.
   • Pacjentom w recepcji Kliniki zapewnia się dostępność informacji o prawach pacjenta.
   1. Postępowanie z dokumentacją medyczną
   • Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
   • Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
   • Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek: Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez Pacjenta; po śmierci Pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
   • Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu pisemnej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie. Wzór stosownego wniosku udostępniany jest w recepcji Kliniki.
   • Jeżeli Pacjent nie będzie miał możliwości osobistego zgłoszenia się po odbiór dokumentacji, wówczas może pisemnie upoważnić do tego inną osobę. Upoważnienie sporządzone przez Pacjenta musi zawierać następujące informacje dotyczące pełnomocnika: imię i nazwisko, numer PESEL lub nr dokumentu na podstawie, którego można sprawdzić tożsamość osoby.
   • Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie, maksymalnie do 7 dni od momentu otrzymania pisemnej prośby o jej udostępnienie. O gotowości do wydania dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie. Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości przez osobę uprawnioną do odbioru.
   • Przesłanie dokumentacji medycznej drogą mailową jest możliwe pod warunkiem złożeniem w recepcji Kliniki oryginału pisemnej prośby o udostępnienie dokumentacji medycznej w takiej formie.

    

   1. Rezerwacja i odwoływanie wizyt
   • Recepcja Kliniki potwierdza wizyty dzień wcześniej drogą telefoniczną lub SMS-ową.
   • Pacjenci są umawiani na konkretną godzinę. Pracownicy Kliniki dokładają wszelkich starań, aby wizyty były realizowane o umówionym czasie. Pracownicy Kliniki szanując czas Pacjentów tak organizują czas pracy Kliniki, aby nie dopuszczać do opóźnień, co nie wyklucza wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji (nawet standardowego leczenia nie można precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych).
   • Pacjenci powinni przyjąć do wiadomości, że wykonywany przed ich wizytą zabieg może się przedłużyć, co spowoduje przyjęcie kolejnego Pacjenta z opóźnieniem.
   • W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny Pacjent. Pacjent powinien powiadomić Klinikę o niemożności stawiennictwa na wyznaczony termin wizyty najpóźniej z 1 dniowym wyprzedzeniem.
   • W przypadku spóźnienia ze strony Pacjenta prosimy o krótka informację drogą telefoniczną lub SMS-ową. Jeżeli spóźnienie pacjenta uniemożliwi rzetelne wykonanie usługi lekarz może odmówić przyjęcia i rekomendować umówienie innego terminu. Lekarz może przyjąć spóźnionego Pacjenta tylko wtedy, jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych Pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.
   • Pacjent może skorzystać z listy rezerwowej w przypadku długich terminów oczekiwania na wizytę u specjalisty. W momencie odwołania terminu przez innego pacjenta, recepcja kontaktuje się z osobami zainteresowanym z propozycją wcześniejszego terminu.
   • W przypadku kiedy Pacjent nie stawi się na wizytę, na którą był umówiony, a której nie odwołał, wówczas będzie obciążony kwotą 50 zł, która zostanie mu doliczona do ceny następnej wizyty albo zobowiązany będzie do 100% przedpłaty przy umawianiu kolejnego terminu wizyty. Decyzję co do skutków niestawiennictwa podejmują pracownicy recepcji Kliniki.
   1. Organizacja pracy
   • Informacje o dniach i godzinach pracy poszczególnych lekarzy udzielane są przez pracowników recepcji Kliniki. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin przyjmowania przez poszczególnych lekarzy.
   • Recepcja odbiera telefony w godzinach pracy Kliniki, w razie nieodebranych połączeń oddzwania w jak najkrótszym czasie. Godziny pracy Kliniki są wywieszane na drzwiach wejściowych do lokalu oraz publikowane na stronie internetowej kliniki: luxdentkielce.com.
   • W celu przestrzegania bezpieczeństwa Pacjentów i pracowników Kliniki recepcja i wszystkie gabinety kliniki znajdują się pod stałym nadzorem monitoringu.
   • Personel Kliniki nie odpowiada za rzeczy pacjentów pozostawione w szafach i w poczekalni. Rzeczy wartościowe Pacjentów należy deponować poza lokalem Kliniki.
   1. Wizyty dzieci do 16 roku życia
   • Lekarz zgodnie z art. 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie może wykonać żadnych usług i świadczeń u pacjenta małoletniego poniżej 16 roku życia, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego. Dziecko do 16 roku życia na wizytę powinno się stawić z rodzicem lub opiekunem ustawowym (np. z babcią, dziadkiem, ciocią itp.). Jeżeli dziecko stawia się na wizytę samodzielnie powinno posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego oraz potwierdzenie telefoniczne jego danych osobowych przez pracownika recepcji.
   • Kontakt dziecka z gabinetem stomatologicznym powinien rozpocząć się od wizyty adaptacyjnej oraz przeglądu czy kontroli. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia jak również dla przyszłej współpracy z dzieckiem podczas ewentualnego leczenia. Staramy się zrobić wszytko, aby pomóc małym pacjentom

    i przeprowadzić leczenie, niemniej ma na to wpływ wcześniejsze przygotowanie przez rodziców oraz doświadczenia stomatologiczne.  W przypadku nie podjęcia współpracy przez dziecko rodzic ponosi koszt wizyty w wysokości podanej w cenniku ( wizyta bez zabiegowa).

    

   1. Płatność za świadczone usługi
   • Pacjent zobowiązany jest do opłacenia wykonanych świadczeń stomatologicznych bezpośrednio po wizycie w recepcji.
   • Płatności można dokonać za pomocą karty płatniczej lub gotówki.
   • Klinika świadczy usługi na rzecz Pacjentów odpłatnie na podstawie cen wynikających z Cennika aktualnie obowiązującego w dniu świadczenia usługi. Cennik jest udostępniany na stronie internetowej luxdentkielce.com/cennik , a w wersji papierowej poprzez wywieszenie w ogólnodostępnym miejscu w lokalu Kliniki oraz udostępnianie na życzenie Pacjentów przez pracowników recepcji Kliniki.
   • Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika oraz do zmiany dni i godzin przyjmowania poszczególnych lekarzy. O każdej zmianie Klinika informuje w ten sam sposób, w jakim udzielane są informacje, których dotyczy zmiana.
   • Z uwagi na specyfikę konkretnego przypadku plan i koszt leczenia może zostać określony dopiero na podstawie badania oraz konsultacji z lekarzem. Ceny podane w Cenniku mogą ulec zmianie, o czym informuje lekarz przed przeprowadzeniem leczenia lub zabiegu.
   • Chęć otrzymania faktury Pacjent winien zgłosić przed wydrukowaniem paragonu do usługi.
   • Faktury wystawiane są Pacjentom w ciągu 3 dni i przesyłane są w formie elektronicznej na podany w karcie medycznej adres mailowy.
   • W przypadku leczenia protetycznego Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w wysokości 50% całkowitego przewidywanego kosztu leczenia protetycznego. Brak wpłaty zadatku uprawnia Klinikę do odmowy wykonania umowy. Pozostałą część płatności Pacjent wpłaca na ostatniej wizycie związanej z oddaniem pracy protetycznej.
   • Klinika może uzależnić wykonanie leczenia lub zabiegu od uiszczenia przez Pacjenta zadatku na wybrane zabiegi na 7 dni przed planowaną wizytą np. ze względu na duży zakres prac protetycznych, implantologicznych czy leczenie pod narkozą. Brak wpłaty zadatku przez Pacjenta w wysokości określonej przez Klinikę – nie większej niż 50% przewidywanego kosztu leczenia – stanowi podstawę do odmowy wykonania leczenia lub zabiegu przez Klinikę.
   1. Gwarancja na leczenie
   • W trosce o dobro Pacjenta usługi wykonywane są na najwyższym poziomie przez wykwalifikowanych pracowników i współpracowników. Na zabiegi wykonywane w Klinice udzielana jest gwarancja. Gwarancją nie są objęte prace tymczasowe oraz prace, co do których Pacjent został poinformowany o braku gwarancji, a które wykonywane są na wyraźne żądanie Pacjenta. Warunkiem gwarancji jest rozpoczęcie i dokończenie kompleksowego leczenia stomatologicznego zgodnie z wytycznymi lekarza.

   Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy:

   – na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny, a nie optymalny (zalecany przez lekarza) sposób leczenia,

   – Pacjent przerwał zaplanowane leczenie lub jednocześnie leczy zęby u innego lekarza spoza Kliniki, co mogło mieć wpływ na usługę objętą gwarancją,

   – Pacjent nie wykonał odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym,

   – Pacjent użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,

   – Pacjent samodzielnie lub w innym gabinecie dokonuje korekt, przeróbek, napraw  uzupełnienia protetycznego,

   – Pacjent uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do mechanicznego uszkodzenia uzupełnień,

   – Pacjent cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),

   – Pacjent ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protezy,

   – Pacjent uszkodził protezę poza jamą ustną,

   – pali tytoń lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej – w przypadku implantów i zabiegów regeneracyjnych kości.

   • Ogólne zasady udzielanej gwarancji:

   Zęby stałe  –  okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (w przypadku pacjentów niewspółpracujących – BRAK GWARANCJI)

   Zęby mleczne – okres gwarancji wynosi 6 miesięcy (w przypadku pacjentów niewspółpracujących – BRAK GWARANCJI)

   Uzupełnienia protetyczne :

   Ruchome – protezy – okres gwarancji wynosi 1 roku przy obowiązku wizyt kontrolnych co 6 m-cy, oraz uzupełnieniu braków zębowych.

   Stałe – korony, mosty, porcelana na implantach – okres gwarancji wynosi 3 lat przy wizytach kontrolnych co 6 m-cy,
   oraz uzupełnieniu braków zębowych.

   W przypadku leczenia kanałowego  okres gwarancji wynosi 6 miesięcy i obejmuje poprawność przeprowadzonego leczenia lecz nie obejmuje efektu klinicznego (np. wyleczenia zmiany zapalnej).Wynika to ze statystycznej różnicy w osiąganiu korzystnych skutków leczenia kanałowego zależnych od czynników patofizjologicznych, a nie zależy od samego wypełnienia kanałów.

   Implanty – Długoterminowe badania pokazują, iż 95-99% uzębienie odbudowanego przy pomocy implantów spełnia doskonale swoje zadanie przez bardzo długie lata. Udzielamy gwarancji jedynie w przypadku złamania lub pęknięcia implantu. Warunkiem utrzymania gwarancji są wizyty kontrolne, co 3-6 m-cy w pierwszym roku i co 6 m-cy w latach kolejnych.

   • Warunkiem utrzymania gwarancji jest:
   1. Profesjonalny zabieg higienizacja nie rzadziej niż co sześć miesięcy.
   2. Utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza i higienistki.
   3. Odbywanie wizyt kontrolnych wg. zaleceń lekarza co sześć miesięcy.
   4. Wykonywanie kontrolnych zdjęć radiologicznych wg. zaleceń lekarza.

   Powyższe ogólne zasady gwarancji na usługi stomatologiczne mogą zostać zmienione na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń z Pacjentem. O warunkach i długości gwarancji decyduje wówczas lekarz po zbadaniu jamy ustnej, diagnostyce oraz przygotowaniu planu leczenia.

   Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych
   jak i bezpośrednio kierować je do menadżera kliniki stomatologicznej, osobiście lub w formie mailowej.

   10. Postanowienia końcowe

   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

   Klinika zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej luxdentkielce.com oraz wywieszenia w ogólnodostępnym miejscu w lokalu Kliniki. Aktualna treść Regulaminu jest udostępniana na życzenie Pacjentów przez pracowników recepcji Kliniki.

   Jeżeli jakikolwiek zapis Regulaminu okaże się nieważny lub nieskuteczny w świetle przepisów obowiązującego prawa należy ten zapis interpretować w taki sposób, aby był on zgodny z prawem właściwym i odzwierciedlał zamysł danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

   Regulamin w powyższym brzmieniu  wchodzi w życie z dniem 20.11.2023 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pacjenta w Klinice Stomatologicznej LUXDENT.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest LUXDENT SP.J. P.Parzyszek, M.Parzyszek,

Ul. Żelazna 43, 25-119 Kielce.

Kto odpowie na Państwa pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Inspektorem Danych Osobowych w LUXDENT SP.J. P.Parzyszek, M.Parzyszek

 jest Pani Monika Nowak,

Kontakt e-mail:   monika.nowak.biuro@interia.eu

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

W celu ustalenia tożsamości pacjenta konieczne jest podanie danych: imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania.

Ponadto przekazane nam dane w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail, będą przetwarzane wyłącznie w celach kontaktowych np. – ustalenia, potwierdzenia lub zmiany terminu wizyty.

Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Państwa stanie zdrowia. Zbieramy te informacje i jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

  1) Ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych podczas umawiania wizyty na odległość albo na miejscu: w recepcji lub w gabinecie lekarskim.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

2) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

3) Odbieranie i przechowywanie oświadczeń, w których upoważniane są inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

4) Kontakt pod podanym przez pacjenta numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację, bądź odwołać termin konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy badania. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

5) Prowadzenie sprawozdawczości rachunkowej, wystawianie faktur lub rachunków oraz realizacja obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6) Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń.

Niewyrażenie przez Państwa zgody, uniemożliwi nam świadczenie usług medycznych.

Czym skutkuje nieprzekazanie danych osobowych?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do prowadzenia dokumentacji medycznej.               
  W takim przypadku niepodanie danych, może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego. Posiadamy także obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, z uwagi na prowadzenie rachunkowości. Niepodanie danych może skutkować niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Jak długo przetwarzane będą Państwa dane?

Dokumentację medyczną naszych pacjentów przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, z wyjątkami:

 • w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – 30 lat;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat;
 • skierowań na badania lub zleceń – 5 lat lub 2 lat (w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie);
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Jeżeli Państwa dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub anonimizowane.

Jakim podmiotom mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom lub osobom przetwarzającym dane w imieniu administratora lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania. Dodatkowo dane mogą być przekazywane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez pacjenta dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom lub osobom, które pacjent wskażecie w swoim oświadczeniu (np. osobom upoważnionym, rodzinie, innym bliskim etc.). Ponadto dane osobowe pacjentów mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania LUXDENT tj.: serwisantom systemów informatycznych, kancelariom prawnym, firmom consultingowym i audytorskim. LUXDENT będzie ujawniać ww. podmiotom dane osobowe pacjentów zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. LUXDENT będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

W zakresie korzystania z zewnętrznego oprogramowania lub serwisu sprzętu medycznego, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Takie przekazanie może odbywać się jedynie na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, który zawierają standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

PRAWA PACJENTA

 

 1. Prawo do ochrony zdrowia. (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483.))
 2. Prawo do informacji o przysługujących prawach pacjenta. (art. 11 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186) zwanej dalej „ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”)
 3. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy dentystów i pielęgniarki, z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń. (art. 6 ust. 1 i 2, art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) zwanej dalej „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251), zwanej dalej: „ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej”)
 4. Prawo do żądania, aby udzielający świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Żądanie pacjenta, jak również odmowa spełnienia żądania powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. (art. 6 ust. 3 i 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 5. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. (art. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

– Pacjenci z ostrym bólem i po urazach są przyjmowani poza kolejnością. Dotyczy to zwłaszcza godzin od 21.00 do 7.00 oraz niedzieli i świąt, kiedy nasze lecznice pracują w trybie dyżuru. W tym czasie nawet pacjent umówiony na konkretną godzinę, do określonego lekarza, może spotkać się z koniecznością przepuszczenia pacjenta z bólem lub po urazie. W czasie określonym jako Ostry Dyżur to lekarz dyżurny określa kolejność przyjmowania pacjentów kierując się głównie ich stanem zdrowia i rozpoznaniem wstępnym, a nie kolejnością opisaną w grafiku przyjęć.

 1. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.(art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)
 2. Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku na żądanie pacjenta. W sytuacji gdy:

– Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta. (art. 31 ust. 1 – 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 1. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym. (art. 32 ust. 1 i ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

– rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta

 1. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. (art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)
 2. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować. (art. 24, art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)
 3. Prawo do cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu. (art. 27 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)
 4. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Dokumentacja medyczna może być udostępniona: a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, b) poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, e) na informatycznym nośniku danych. (art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 5. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922); art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 6. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa. (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  Prawo do uzyskania od lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia. (art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)
 7. Prawo do złożenia skargi na lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz w przypadku naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza. (art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522))
 8. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz w przypadku zawinionego naruszenia przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki. (art. 36 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038))
 9. Prawo do rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie.(§13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400).
 10. Prawo do zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi       odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, działania niepożądanego produktu leczniczego. (art. 12a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 

SZCZEGÓLNE PRAWA MAŁOLETNICH I OSÓB UBEZWŁASNOWOLNIONYCH W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Pacjent poniżej 18 roku życia ma prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych.
 2. Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania.
  (ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), lekarz ma obowiązek udzielić przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. (art. 31 ust. 1 i ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)
 3. Pacjent, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby.

Jeżeli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby. (art. 17 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 32 ust 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

 1. W zastępstwie pacjenta małoletniego (powyżej 16 roku życia – w przypadku braku decyzji, a poniżej 16 roku życia – w każdym przypadku), pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, zgodę taką ma prawo wyrazić jego przedstawiciel ustawowy (tzw. „zgoda zastępcza”). W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. (art. 17 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 2. Pacjent, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. (art. 17 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 3. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, w stosunku do pacjenta, który ukończył 16 lat, wymagana jest również (obok zgody przedstawiciela ustawowego) jego zgoda udzielona w formie pisemnej (34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

(art. 25 ust. 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 1. W celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego, przysługuje prawo do zapewnienia udziału w przedmiotowym badaniu, personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem. (§ 23 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108))
 2. Udział małoletniego oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny tylko za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat bądź też nie ukończył 16 lat/ jest całkowicie ubezwłasnowolniony, ale jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna jest także jego pisemna zgoda.

 

W każdej sytuacji, gdy uważasz, że Twoje prawa są niewłaściwie realizowane skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590

(z telefonów stacjonarnych i komórkowych) czynne pn.–pt. 9:00–21:00

 1. Młynarska 46 01-171 Warszawa sekretariat@bpp.gov.pl

 

Podstawa prawna:

1)  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483);

2)  ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186);

3)  ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464);

4)  ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251);

5)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

6)  ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522);

7)  ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);

8)  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400);

9)  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108).